×

درخواست گواهینامه لاتین مرکز

مدرک بنیاد لاتین

درخواست گواهینامه لاتین مرکز

گواهینامه های به زبان انگلیسی میتواند در بسیاری از موارد هزینه های زیاد ترجمه مدرک را در ارائه رزومه در داخل و خارج از کشور کاهش دهد و همیشه بدون تاریخ انقضا در دسترس شما می باشد.


مدرک لاتین بنیاد

این تاییدیه به زبان لاتین برای کلیه خدمات آموزشی قابل صدور است و می توانید همراه با هر دوره ای که ثبت نام می نمایید درخواست مدرک به زبان لاتین را با پرداخت هزینه ارائه نمایید.


اخذ مدرک لاتین معتبر

قیمت: 290000 تومان

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟