×

مقالات علمی و آموزشی مقاله های مشاغل و مهارت ها

نکاتی در مورد بازی شطرنج

شما اینجا هستید: بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > مقاله های مشاغل و مهارت ها > نکاتی در مورد بازی شطرنج

نکاتی در مورد بازی شطرنج

مقدمه
فراگیری اصول بازی شطرنج ارتقای سریع سطح توانایی از یک بازیکن مبتدی به یـک بـازیکن پیـشرفته و حرفـه ای را در پـی
داشته ودستیابی به مهارتهای فنی این بازی را میسر می گرداند؛ در غیراینصورت یک بازیکن مبتـدی بـرای اگـاهی از ایـن اصـول و
رسیدن به رتبه های بالاتر باید بازی های بیشماری را انجامدهد تا بهاهمیت آنها پی ببـرد. امـوزش هـای حرفـه ای شـطرنج درواقـع
یک راه میانبر محسوب می شود که هرعلاقه مندی را در مدت زمان کوتاهی با مفاهیم اساسی واصول اجتناب ناپذیر شطرنج آشـنا
می سازد. از طرف دیگر، بازیکنی که هنوز با این اصول و مفاهیم اساسی آشـنا نگردیـده باشـد هیچگـاه عـصاره ی اصـلی بـازی را
درک نکرده و آنچه که بازی خواهد کرد بیشتر گذراندن وقت است تا اجتماع تمرکزو تفکرمنطقی. راجع بهپیامدهای سـازنده ی
بازی شطرنج و تاثیرات آن بر عملکرد منطقی افراد در رده های سنی مختلف از کتابها ونوشته های مربـوط بیـشتر مـی تـوان کـسب
اطلاع نمود، آنچه که در حال حاضر می توان اشاره نمود این است که تفاوت های بسیاری بین شطرنج عوام و شطرنج فنـی وجـود
دارد که این مجموعه تلاش می کند گوشه ای از این تفاوت ها را جبران نماید.

اصول بازی شطرنج

۱ -مهره های خود را هر چه سریعتر گسترش دهید.
هدف اصلی در شروع بازی، گسترش مهره ها به بهترین محل ممکن وقلعه گرفتن شاه است. گشایش زمـانی کامـل مـی شـود کـه
گسترش سوارها و ارتباط بین رخ ها برقرار شود. بازیکنی که گشایش خود را زودتربه پایان رساند ازابتکار عمل برخوردار خواهد
بود. اصولی که در ابتدای بازی باید بر اساس آنها نسبت بهانتخاب حرکات اقدام نمودعبارتند از: کنترل مرکز، گسترش بی درنـگ
سوارها، هماهنگی بین سوارها و پیاده ها وقلعه گرفتن شاه.

۲ -اسب را قبل از فیل گسترش دهید.
اگر پیاده ها مسیر را مسدود نکرده باشند فیل در وضعیت اولیه ی خود می تواند چندین خانه را کنترل نمایـد در صـورتی کـه اسـب
تنها خانه های همجوار را کنترل کرده ومسیر طولانی تری تا رسیدن به مرکزمیدان دارد و از پویایی کمتری برخوردار است.
۳-از حرکت دادن مجدد مهره ها در شروع بازی و گشایش اجتناب نمایید.
سعی کنید مهره هایتان را با یک حرکت در بهترین مربع ممکن قراردهید. حرکت دوباره ی مهره موجب از دسـت دادن فرصـت و
ابتکارعمل خواهد شد.

۴-از حرکت دادن غیر ضروری پیاده ها پرهیز نمایید.
در شروع بازی، حرکت پیاده ها تنها برای باز شدن قطر وزیروفیل و کنترل مرکزانجام می شود و بجزاین موارد غیر ضروری مـی
باشد.

۵ -از کیش دادن غیر ضروری شاه حریف پرهیز کنید.
کیش شاه حریف که به سادگی قابل دفاع باشد ضرورتی ندارد. تنها در مواردی که این حرکت مربـوط بـه گـشایش انتخـابی باشـد
مانعی ندارد.
۶ -در صورتی که در گسترش مهره ها از حریف عقب هستید ازباز کردن وضعیت پرهیز نمایید.
وضعیت باز مطلوب بازیکنی است که مهره های خود را بهتروبیشتر گسترش داده باشد. بنابراین بازیکنی که از برتـری در گـشایش
برخوردار است می تواند بازی را باز نماید.
۷ -در اثنای گشایش، وزیر را پشت سر خط پیاده های خودی قرار دهید.
از آنجا که وزیر مهره ای بسیارقدرتمند است بسیارآسیب پذیرنیزهست، چرا که هر گونهتهدید و حمله از جانب سوارهای سبک
حریف را باید با فرار پاسخ دهد. به همین دلیل سفارش می شود وزیر را در عرض دوم پشت پیاده ها قرار داده تا ضمن حفظ ایمنـی
آن، ارتباط بین رخ ها نیزمیسر گردد.
۸-از تعویض مهره ی گسترش یافته با مهره ای که هنوز گسترش ندارد پرهیز نمایید.
در کل تعویض یک مهره با موقعیت خوب با مهره ای با موقعیت بد مناسب نیست. درواقع تعویض مهره ی گـسترش یافتـه بـا مهـره
ای که گسترش ندارد موجب از دست دادن زمان می شود؛ درنهایت مهره ی گسترشی خود را باید با مهره ای تعویض نماییـد کـه
حداقل یک حرکت کرده است.
۹ -به سرعت شاه را به قلعه ببرید.
امنیت شاه از مواردی است که در شروع یاوسط بازی باید مورد توجه قرار گیرد. شاه در مرکزبخصوص دروضعیتهای باز از حمله
های حریف بسیار آسب پذیر خواهد بود. قلعه گرفتن به این معناست که شاه با خیال راحت پشت خط پیاده ای خـود قـرار گرفتـه و
یکی از رخ ها نیز گسترش می یابد و می تواند به سرعت کنترل یک ستون نیمه باز یا کاملا باز را در اختیار بگیرد.

۱۰ -قلعه در جناح شاه از امنیت بیشتری نسبت به قلعه در جناح وزیر برخوردار است.
قلعه گرفتن در جناح شاه او را بیشتر از مرکزدور کرده وپشت پیاده های خودی قرار می دهـد. ضـمنا ایـن قلعـه نیـز زودتـر از قلعـه
گرفتن در جناح وزیرمیسر می گردد. همچنین قلعه ی مخالف قلعـه ی حریـف موجـب مـی شـود کـه حمـلات حریـف ازتوانـایی
بیشتری برخوردار گردد.

۱۱ -تلاش کنید از قلعه گرفتن حریف جلوگیری نمایید.
اگر حریف در انتظار قلعه گرفتن شاه است تلاش کنید شاه او را برای مدت طولانی تری در مرکزنگهداریـد. یکـی از رایـج تـرین
راهها کنترل خانه هایی است که شاه برای قلعه گرفتن باید ازآنها عبور نماید. (معمولا f1 یا f8 برای قلعه جناح شـاه) بیـشترمواقـع
قربانی یک پیاده برای نگهداشتن شاه در مرکز ازاهمیت بالایی برخوردار است.

۱۲ -تا آنجا که ممکن است فضای بیشتری را کنترل نمایید.
بازیکنی که از برتری فضایی بهره مند باشد و کنترل فضای بیشتری را در اختیارداشـته باشـد از پویـایی بیـشتری بـرای مهـره هـایش
برخوردار بوده و امکان تحرک بیشتری برای انتقال آنها به هردو جناح در اختیار دارد. از طرف دیگر بـازیکنی کـه فـضای کمتـری
در اختیار دارد جهت مانور مهره های خودمحدودیت داشته و در صورت لزوم برای دفاع از شاه خود با مشکل مواجه خواهد شد.

۱۳ -پیاده ها را برای کسب فضای بیشتر پیش برانید.
اگر چه پیشروی پیاده ها بهمحدودیت حریف و کسب فضا منجر می شود اما این اصل نیزباید بادقت در نظر گرفته شـود کـه دفـاع
از پیاده ی پیش رفته سخت تراست. بعلاوه با پیشروی هرپیاده خانه هایی ضعیف در مجاور آن بوجـود مـی آیـد کـه ممکـن اسـت
توسط سوارهای حریف اشغال شوند.
۱۴ -حمایت و حفاظت از پیاده ای که جلو رفته است مشکل تر است.
پیاده ی ضعیف آن است که توسط پیاده ی دیگر حمایت نشود وباید در مقابل حمله ی حریف با سوار از آن حمایت نمـود و ایـن
موجب می شود کارایی این سوار کم شود چرا که در مقابل حمله ی حریف باید ماهیت دفاعی به خود بگیرد.
۱۵ -پیاده های خود را در مرکز قرار دهید.
خانه های e4 , e5 , d4 و d5 مرکز صفحه را تشکیل می دهند. گسترش مرکز خانه های c3 ,c6 ,f3 و f6 را شامل مـی شـود.
پیاده ها بهترین مهره برای ساختار مرکزهستند چرا که اسیب پذیری آنها نسبت به حمله ی پیاده های حریف از سوارها کمتراست.

۱۶ -تا آنجا که ممکن است سوارها را نزدیک به مرکز قرار دهید.
سوارها در مرکز خانه های بیشتری را نسبت به هر جای دیگر کنترل می کنند. بهعنـوان مثـال اسـب در مرکـز ۸ خانـه ی مختلـف را
کنترل می کند در صورتی که در هر کدام از گوشه ها تنها ۲ خانه را کنترل خواهد کرد. کنترل مرکزنیز ازاهمیت بالایی برخوردار
است چرا که انتقال سریع سوارها را به جناحین مقدور مـی سـازد و سـواری کـه از قـدرت انتقـال بیـشتری نـسبت بـه سـوار حریـف
برخوردار باشد شانس بیشتری برای فراهم کردن یک حمله ی موفق دارد.

۱۷ -پیاده های خود را طوری تعویضنمایید که به مرکز نزدیک شوند.
اگر در آن واحد دو پیاده ی شما می توانند مهره ی حریف را بگیرند با پیاده ای این کار را انجامدهید کهدرنهایـت وضـعیت پیـاده
ای مرکزمطلوب تر گردد چرا که پیاده های مرکزی ازوضعیت بهتری نسبت به پیاده های جناحی برخوردارهستند.

۱۸ -پیش از حمله، مرکز را کنترل نماید.
موفقیت حمله در جناحین بستگی به وضعیت کنترل مرکزدارد. بنابراین پیش از شـروع حملـه در کنـاره هـا قـوت و ثبـات مرکـز را
تامین کنید.

۱۹ -پیاده ها، پایه های استراتژی تلقی می شوند.
ساختار پیاده ای اساس هروضعیت را تشکیل می دهد، چرا که پیاده ها موجب افزایش یا کاهش اثرسوارها می شوند. بـرای رسـیدن
به یک فرم مطلوب پیاده ای، از هر گونه ضعف در ساختارآنها جلوگیری باید نمود. ضعف هـایی ماننـد پیـاده هـای ایزولـه،دوبـل،
عقب افتاده وآویزان.

۲۰ -ضعف پیاده ها ماندگار خواهد بود.
سوارها می توانند با حرکت خود بهوضعیت فعال تربرسند اما هر گونه نارسایی در ساختار پیاده ها یک ضعف بلند مدت تلقـی مـی
شود. بنابراین اگر حریف از پیاده های ضعیف برخوردار است لازمنیست برای دستیابی بهآنها عجله کنید.

۲۱ -از دوبل شدن پیاده های خود اجتناب نمایید.
پیاده های دوبل پیاده هایی همرنگهستند کـه در یـک سـتون قـراردارنـد و از تحـرک کمتـروآسـب پـذیری بیـشتر برخوردارنـد
مخصوصا زمانی که ایزوله نیزباشند، هرچند همیشه موجب عدم برتری نیز نمی شوند چرا کهتسلط بر یک ستون باز یـا نیمـه بـاز یـا
کنترل بیشتر بر مرکز جبران این ضعف تلقی می گردد.


 

شطرنج

جهت ثبت نام در دوره آموزشی  شطرنج از مبتدی تا حرفه ای بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی  شطرنج از مبتدی تا حرفه ای با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴


 
۲۲ -از ایزوله شدن(تنها شدن) پیاده ها جلوگیری نمایید.
پیاده ی ایزوله پیاده ای است که در ستون های کنار خود پیاده ی همرنگ نداشته ووقتی که مورد حمله قرار می گیرد باید بـا سـوار
از آن دفاع نمود. ضعف اصلی این پیاده ها، خانه ی جلوی آنها است که بهعنوان روزنه ی حمله ی حریف مورد اسـتفاده قـرار مـی
گیرد چرا که نمی توان این خانه را با یک پیاده کنترل کرد و براحتی توسط هر سوار حریف اشغال می شـود. آسـیب پـذیری پیـاده
های ایزوله زمانی که در یک ستون نیمه باز قرارداشتهباشند افزایش پیدا می کند چرا که بهاهداف روشنی بـرای رخ هـای حریـف
تبدیل می شوند.

۲۳ -پیاده ی عقب افتاده ضعف محسوب می شود.
پیاده ی عقب افتاده دروضعیت اولیه ی خود بوده وامکان پیشرفت ندارد چرا که خانـه ی جلـوی آن توسـط حریـف تحـت کنتـرل
است. یک پیاده ی عقب افتاده مانع ارتباط سوارهای مدافع شده و خانه ی جلوی آن توسط سوارهای حریف اشغال می شود.

۲۴ -از تشکیل روزنه ی حمله برای حریف و مربع های ضعیف اجتناب نمایید.
با پیشروی هرپیاده، خانه های کناری آن به روزنه ای برای حریف تبدیل می شوند. سـوارهای حریـف براحتـی ایـن خانـه را اشـغال
نموده و تاثیر خود را افزایش می دهند، چرا که این خانه ها ازتهدید حمله ی پیاده در امان بوده و نمی توان آنان را براحتـی فـراری
داد.

۲۵ -گروه پیاده های جداگانه ضعف محسوب می گردند.
یک گروه جداگانه از پیاده ها با فاصله ی یک ستون یا بیشتر ازدیگرپیاده ها را جزیره ی پیاده ای می نامند. هـر گـروه ازوضـعیت
مشخصی برخوردار بوده وباید توسط سوارها حمایت شوند. بنابراین هرچه ایـن گـروه هـا بیـشترباشـند حمایـت ازآنهـا سـخت تـر
خواهد بود. براورد میزان دسترسی و تاثیر بر ساختار پیاده ها جهت انجامتعویض سودمند می باشد. در آخربازی تعـداد ایـن گروهـا
در میزان برتری هر یک از طرفین تاثیر گذار می باشد.

۲۶ -پیش از راندن پیاده های آویزان دقت کنید.
پیاده های آویزان آنهایی هستند که از حمایت پیاده های خودی در ستون های مجاور بـی بهـرههـستند. اگـرایـن پیـاده هـا در یـک
عرض باشند برتری آنها این است که می توانند تعدادی از خانه های جلوی خود را کنترل نمایند اما نمی توان آنهـا را بـا پیـاده هـای
دیگر حمایت نمود. پیشروی هر کدام ازآنها به خلق یک پیاده ی عقب افتاده و یک روزنه برای حریف منجر می شـود کـه توسـط
حریف مورد استفاده قرار می گیرند.

۲۷ -پیاده های عقب افتاده ی حریف را تحت فشار قرار دهید.
معمولا بهترین راه برای دسترسی به ضعف یک پیاده ی عقب مانده تحت فشار گذاشتن آن است که دفـاع حریـف از آن را بـدنبال
خواهد داشت درادامه حمله به نقاط ضعف دیگر کار ساز خواهد بود.

۲۸ -حریف رامجبور به راندن پیاده های آویزان خود کنید.
برای مقابله با پیاده های آویزان، باید آنها را تحت فشار گذاشته تا یکی ازآنها مجبور به پیشروی گـردد کـه منجـربـهتـشکیل یـک
روزنه و محلی برای سوار مهاجم می گردد.

۲۹ -تا آنجا که ممکن است پیاده ی رونده درست کنید.
پیاده ی رونده آن است که پیاده ی حریف در ستون حرکت یا ستون های همجوار آن نباشد. یـک پیـاده ی رونـده بـهعنـوان یـک
سلاح خطرناک تلقی می گردد، چرا که ممکن است درنهایت به عرض آخر رسیده و ارتقا یابد.
۳۰ -پیاده ی رونده ی حریف را بلوکه کنید.
یک پیاده ی رونده ممکن است به تهدیدی قدرتمند تبدیل شود، مخصوصاوقتی که بـه خـوبی توسـط سـوارهای حریـف حمایـت
شود؛ بنا براین باید هرچه سریعتر برای از کارانداختن آن اقدام شود. برای نگهداشتن یک پیاده ی رونده از حرکت باید یک سـوار
در مسیر حرکت آن قرارداد. فیل و اسب بهعنوان بهترین سوار نگهدارنده ی این پیاده تلقی می شوند.

۳۱ -اسب بهترین سوار برای بلوکه کردن پیاده ی رونده به شمار می رود.
توانایی اسب در پریدن از روی مهره ها موجب می شود بهعنوان بهترین سوار برای بلوکه کردن پیاده های رونده مورد استفاده قـرار
گیرد، چرا که محدوده فعالیتش با پیاده های خودی کم نمی شود. فیل دومین سوار مناسب برای این کار مـی باشـد مخـصوصا اگـر
قطر ستون های مجاور بازباشند.
۳۲ -اکثریت پیاده ای فاصله دار از شاه حریف برتری محسوب می گردد.
اکثریت پیاده ای زمانی اتفاق می افتد که یک بازیکن پیاده های بیشتری در یک سمت داشته باشد. بهعنوان مثال ۲ در مقابـل ۱یـا ۳
در مقابل ۲ پیاده و یا بیشتر. دربیشترمواقع اکثریت پیاده ای منجربه برتری فضا می گردد. در صورتی که پیشروی پیاده هـا بدرسـتی
انجام شود بهتولید یک پیاده ی رونده منجر شده که این مهم ترین برتری این پیاده ها تلقی می شود.

۳۳ -حمله اقلیت
وقتی یکی از طرفین از اکثریت پیاده ای در یک سمت برخوردار است طرف دیگر می توانـد دسـت بـه حملـه ی اقلیـت بزنـد. ایـن
حمله شامل راندن پیاده و اجبار حریف در تعویض است و درنهایت در اختیار گذاشتن تنها یک پیاده ی ایزوله یا عقب مانده بـرای
حریف است.

۳۴ -از تعویض های غیر ضروری دوری کنید.
به طور کلی در حالات زیرباید تعویض نمود:
· وقتی حریف از ابتکار عمل برخوردار است.
· وقتی وضعیت، محدود و فضا بسته است.
· تضعیف ساختار پیاده ای حریف.
· در شرایط برتری مهره.
· تعویض یک سوار ضعیف با سوارفعال حریف.
· ساده سازی وضعیت و رسیدن به یک آخر بازی مطلوب.
· حذف مهره ی با اهمیت دفاعی حریف.

۳۵ -ارزش مهره به وضعیت و موقعیت آن است.
ارزش یک سوار در تعداد خانه هایی است که می تواند کنترل کند، چـرا کـهتهدیـد بیـشتری نیـزبـرای حریـف در اختیـار خواهـد
داشت. یک سوار با موقعیت خوب از یک سوار معادل باوضعیت نامناسب بسیار برتراسـت. بـه طـور کلـی یـک سـوار بـا موقعیـت
خوب از شرایط کیفی زیر برخوردار است: محفاظت شده است، تحرک بالایی دارد، براحتی مورد حمله قـرار نمـی گیـرد، توسـط
سوارهای دیگر حمایت می شود وبه سوارها یا پیاده های حریف حمله می کند.

۳۶ -رخ ها را به عرض هفتم یا هشتم منتقل نمایید.
حضور رخ در عرض هفتم برتری محسوب می شود، نه فقط به این دلیل کهتهدیدی برای پیاده ها محسوب می شـود بلکـه موجـب
محدودیت دروضعیت شاه حریف وایجاد مات می شود.

۳۷ -رخ ها را در عرض هفتم دوبل نمایید.
اشغال عرض هفتم توسط دو رخ تهدیدی بسیار خطرناک محسوب می شود، چرا که موجب بیشترین انفعال برای حریف می گردد.
فشاربسیار زیاد برپیاده های پایه وامکان انجام تم های مختلف تاکتیکی؛ این برتری اغلب منجربه برد می شود.
۳۸ -همیشه لازم نیست پیاده را به وزیر ارتقا داد.
در بعضی بازی های آماتوری، وزیر شدن خودبخود یک پیاده منجربهتساوی می شود. دقت در ارتقای پیـاده بـه کـدام سـوار و در
نظر گرفتن بیشترین کارایی از نکات مهم این عملیات تلقی می شود.

۳۹ -اسب ها را نزدیک به مرکز نگه دارید.
اسب ها بیشتر از هر سواری نیازمند نزدیکی به مرکزهستند. اولا در مرکز ۸ خانه را کنترل می کنند و در جای خود ۳ خانه. همچنین
از آنجا که اسب نیازمند ۴ حرکت است تا عرض صفحه را طی کرده و از یک سمت به سمت دیگرمنتقل شود اگر در مرکزباشـد
با ۲ حرکت این انتقال را انجام می دهد.
۴۰ -رخ ها را باید هر چه سریعتر به ستونهای باز یا نیمه باز برد.
در اثنای گشایش رخ ها آخرین سواری هستند که گسترش می یابند چرا که تاثیرتاکتیکی آنها زمانی است که در ستون باز یا نیمـه
باز قرار گیرند. معمولا خانه های ایدهآل برای رخ هاعبارتند از e1 ،d1 و c1 برای سفید و e8 ،d8 و c8 برای سـیاه. رخ هـا از
این خانه ها می توانند به مرکز فشار آورده و از عرض آخردفاع کنند. اگر چه می توان رخ را برای دفـاع در سـتون دوم قـرارداد و
در آن واحد از خواص هجومی آن نیزاستفاده برد.

۴۱ -فیل های خود را در وضعیت فعال قرار دهید.
فعالیت فیل وابسته به وضعیت پیاده های خودی می باشد. فیلی که با پیاده های خودی محدودنشده باشد یک فیـل خـوب و در غیـر
اینصورت یک فیل بد است.

۴۲ -پیاده های خود را در خانه های همرنگ حرکت فیل حریف قرار دهید.
وقتی حریف تنها یک فیل دارد، برای محدود ساختن آن، باید پیاده ها را در خانـه هـایی بـا رنـگ مطـابق خانـه هـای حرکـت فیـل
حریف قرار داد. اگر چه اگر شما یک فیل دارید باید رنگ خانه ی پیاده های خودی با رنگ حرکت فیل متفاوت باشد چه حریف
یک فیل داشته باشد یا نه.
۴۳ -فیل در وضعیتهای باز از اسب با ارزش تر است.
فیل باید برای فعالیت وتاثیرگذاری بیشتر از قطراستفاده کند، بنابراین وجود پیاده ی کمتر در صفحه موجـب افـزایش کـارایی آنهـا
می شود. در وضعیتهای باز وقتی قطرها با پیاده مسدودنشده باشند، فیل می تواند به جناح شاه حمله کرده و در همان زمـان از جنـاح
دیگر حمایت کند. به بیان دیگر یک اسب تنها در یک سمت می تواند مانوردهد وفیل در دوسمت.
۴۴ -اسب در وضعیتهای بسته از فیل با ارزش تر است.
بر اساس خاصیت پرشی، اسب کارایی بهتری نسبت به فیل دروضعیت زنجیرپیاده ای به هم پیوسته دارد.

۴۵ -اسب را باید در پایگاه نفوذی حریف قرار داد.
پایگاه نفوذی، خانه ای است که معمولا در عرض پنجم یا ششم وتحت حمایت یک پیاده ی خودی قرارداشته و از حمله ی پیاده
ی حریف نیز در امان است. وقتی یک اسب در این خانه قرار گیرد می تواند فشار زیادی بر کـانون حریـف وارد آورده و از حملـه
های جناحی حمایت کند.
۴۶ -معمولا در آخر بازی های پیاده ی سیار، فیل از اسب با ارزش تر است.
در مقابله ی فیل در برابر اسب باید تحرک و پویایی پیاده ها را حفظ کرده وبا تـلاش حریـف بـرای از کـارانـداختن فعالیـت آنهـا
مقابله نمود و پیاده ها را در خانه هایی با رنگ خانه های حرکت فیل خودی حمایت نمود.
۴۷ -دو فیل معمولا از فیل و اسب و یا دو اسب قوی تر هستند.
فیل سواری با حیطه ی فعالیت زیاد است و اشکال این سوار هم در این است کهتنها خانه های همرنگ مسیر حرکت خود را کنترل
می کند. بنابراین دوفیل هماهنگ مکمل یکدیگربوده وفعالیت کامل دارند ونسبت به یک فیل و یک اسب برتری دارند چـرا کـه
اسب تحرک کمتری نسبت به فیل داشته و ترکیب فیل و اسب برای رسیدن به حالت فعال زمان بیشتری صرف خواهد کرد. برتـری
دیگر دو فیل آن است که در هر زمان می توان یکی ازآنها را با اسب حریف تعویض نمود در صورتی کهاقدام بهتعویض اسب بـا
یکی از فیل ها بسیار مشکل است.

۴۸ -مقابله با یک فیل و یک اسب
اگر شما یک جفت فیل و حریف یک فیل و یک اسب دارد، با قراردان پیاده ها در خانه های همرنـگ خانـه هـای حرکـت، فیـل
حریف را محدود کرده و قدرت اسب را نیزبا جلوگیری از قرار گرفتن در پایگاه نفوذی و خانه های مرکزی کاهش دهید.
۴۹ -مقابله با جفت فیل
اگر حریف صاحب دو فیل است فعالیت آنها را با سد کردن زنجیرپیاده ای محدود کرده و یک پایگاه نفوذی برای اسـب دسـت و
پا کنید.

۵۰ -پیاده های خود را در خانه های نا همرنگ با تک فیل خود قرار دهید.
اگر فقط یک فیل دارید تلاش کنید پیاده های خود را در خانه های نا همرنگ با خانه های حرکت فیل قرار داده و قطر حرکت فیل
خود را باز نگهدارید. این کار به هماهنگی کامل پیاده ها با سوار منجر می شود، کنترل خانه های ناهمرنگ بـا پیـاده و کنتـرل خانـه
های دیگربا فیل.
۵۱ -فیل را باید جلوی زنجیر پیاده ای خود قرار داد.
فیل اگربا پیاده ها محدود شودبسیار ضعیف خواهد شد، بنابراین همیشه تلاش کنید وقتی رنگ خانه هـای حرکـت فیـل و پیـاده هـا
یکی است، آن را خارج از زنجیرپیاده ای قراردهید.
۵۲ -اگر حریف از دو فیل برخوردار است تلاش کنید یکی از آنها را تعویضنمایید.
وقتی حریف از دو فیل بهره مند است تلاش کنید یکی ازآنها را تعویض نمایید چرا که این کار موجب می شودتـسلط حریـف بـر
تعدادی از خانه ها که توسط فیل مورد نظرانجام می شود از بین برود.
۵۳ -مواظب خانه هایی که توسط فیل حریف کنترل می شوند باشید.
اگر حریف دو فیل دارد و شما یک فیل (بهعنوان مثال فیل سفید رو) حریف روی خانه های سیاه کنتـرل کـاملی دارد. ایـن بـه ایـن
معناست که شما باید به دقت از خانه های سیاه مراقبت کرده ومواظب حمله ی فیل حریف به پیاده ها و خانه هایی که فیـل خـودی
نمی تواند ازآنها دفاع نماید باشید.
۵۴ -ابتدا به دفاع فکر کنید.
ایمنی مهم ترین اصل شطرنج است. پس از هر حرکت حریف درنگ کرده و از خود بپرسید:
· تهدید این حرکت کجاست؟
· منظور حریف از این حرکت چیست؟
· اگر جای حریف بودم چه کار می کردم؟
۵۵ -تغییرات حاصل از حرکت حریف را مشخصنمایید.
انجام هر حرکت تغییرقابل ملاحظه ای دروضعیت صفحه بوجود می آورد، بنابراین لازم است پس از هـر حرکـت، پاسـخ مناسـبی
برای پرسش های زیربیابید:
· این حرکت هجومی است یا دفاعی؟
· محل مورد حمله یا مورد دفاع کجاست؟
· کدام قطر، عرض یا ستون مسدود شده است؟
· کدام قطر، عرض یا ستون آزاد شده است؟
· خانه ای که توسط مهره ی حریف خالی شده بوسیله ی کدام سوار اشغال خواهد شد؟
· اکنون این مهره به کجا خواهد رفت؟
۵۶ -فیل می تواند اسب را تحت تسلط خود درآورد.
توانایی فیل نسبت به اسب دروسعت فعالیت و حرکت، موجب می شود که فیل بتواند یک اسب را که در حاشیه صفحه قرار گرفتـه
کنترل کند. در آخر بازی این توانایی ممکن است مهلک باشد چرا که طرفی که فیل دارد در عمل مانند این اسـت کـه یـک سـوار
بیشتردارد.

۵۷ -ایمنی عرض آخر را کنترل نمایید.
پیش از حرکت دادن رخ های خود از عرض هشتم مطمین شوید که شاه توانایی فرار از هر گونه کیش عرض آخر را دارد.
۵۸ -وظایف سوارهای خود را زیاد نکنید.
یک سوار با وظایف زیاد سواری است که در یک زمان بیشتر از یک وظیفه برعهدهداشته وبایـد نقـاط مختلفـی را کنتـرل ودفـاع
نماید. ضعف سوار های با وظایف زیاد منجر به ضربات تاکیکی حریف و از دست رفتن مهـره مـی شـود، چـرا کـه اجبـارآنهـا بـه
حرکت موجب می شود از حمایت ودفاع از نقطه ی دیگر جدا شوند.

۵۹ -در پس گرفتن مهره عجله نکنید.
پیش از پس گرفتن مهره، امکان انجام حرکات میانی را مورد ارزیابی قراردهید. حرکات میانی حرکاتی قدرتمند هستند که موجب
غافلگیر شدن حریف گردیده و بعنوان اجزای مهم تاکتیکی بازی محسوب می شوند.

۶۰ -از راندن پیاده هایی که از شاه محافظت می کنند خودداری کنید.
راندن هر پیاده ممکن است به ضعف هایی منجر شود که در نگاه اول نا مربوط به نظربرسد اما حریف می تواند بعدا ازآنها استفاده
نماید.
۶۱ -با حرکت دادن شاه خطر کیش را برطرف کنید.
کیش های غیرمنتظره ی حریف اغلب کلید ضربات تاکتیکی هستند وباید با حرکت دادن شاه ازآنها اجتناب نمود.

۶۲ -سوار سنگین را درمسیر یک سوار سبکتر قرار ندهید.
هرگز نباید سوار با ارزش تر را در مسیر یک مهاجم با ارزش کمتر قرارداد چرا که منجربه تـلاش بـرای بـی اثـر کـردن حملـه و از
دست رفتن زمان خواهد شد.

۶۳ -اگر از فضای کمی برخوردار هستید به تعویض مهره ها بپردازید.
وقتی در یک وضعیت بسته قرار دارید با تعویض یک یادو مهره برای آزاد کـردن فـضا تـلاش کنیـد. متقـابلا وقتـی از برتـری فـضا
برخوردارهستید ازتعویض دوری کرده و از این برتری برای انتقال سریع حمله از یک سمت به سمت دیگراستفاده نمایید.
۶۴ -برای حذف مهره های با اهمیت حریف تلاش کنید.
سوارهای با موقعیت مطلوب حریف را شناسایی کرده وتلاش کنید بهترین آنها را تعویض نمایید.

۶۵ -از سوارهای خود مراقبت نمایید.
هر سوار بی دفاع ممکن است به هدفی ترکیبی برای حریف تبدیل شـود. بهتـرین راه ایـن اسـت کـه سـوارها را بـا پیـاده یـا در غیـر
اینصورت با سوار حمایت نمود. اشکال اصلی دفاع سوار با یک سوار دیگر این است که اگر سوارمدافع مورد حملـه قـرار گرفـت
مجبور است از دفاع سوار مورد حمایت دست بکشد.

۶۶ -سوارهای خود را در خانه های ناهمرنگ با حرکت فیل حریف قرار دهید.
اگر حریف فقط یک فیل دارد تلاش کنید سوارهای خود را در خانه هایی قراردهید که رنگ آنها با رنگ خانه های حرکـت فیـل
حریف متقاوت باشد.
۶۷ -سوارهای آچمز را نجات دهید.
سوار آچمز توانایی حرکت نداشته و در مقابل حمله آسیب پذیراست. حمله به این سوار با پیاده موجب از دسـت رفـتن آن شـده و
دفاع از آن غیر ممکن است.

۶۸ -هرگز حریف را آزاد نگذارید.
وقتی زیر حمله هستید، حتی در یک وضعیت سخت آشکار، ناامید نشوید چرا کههمیشه شانسهایی بـرای نجـات وجـود دارد. یـک
اصل اساسی این است کهمشکلاتی را برای حمله ی حریف بوجود آورید، موانعی را در مسیراو قراردهید، تا آنجا که ممکن است
به دفاع خودادامهدهید و حریف راوادار به اشتباه نمایید.

۶۹ -حمله ی جناحی حریف را بایک حمله ی متقابل مرکزی پاسخ دهید.
بعضی مواقع بهترین پاسخ به حمله ی جناحی حریف یک حمله ی متقابل در مرکزاست حتی اگربه قیمت یک پیاده تمام شود.
۷۰ -تهدیدات حریف را پیش بینی نمایید.
معمولا یک تهدید مستقیم براحتی قابل دفاع است اما یک تهدید غیرمستقیم تنها در شرایطی قابل دفاع است که از قبـل پـیش بینـی
شده و با آن مقابله شده باشد. در غیر اینصورت وقتی یک تهدید غیرمستقیم بهوقوع بپیوندد با تهدیـدات مسـستقیم دیگـری همـراه
شده کهآنها نیزنیازمند رسیدگی فوری هستند.

۷۱ -فیل فیانتوی حریف را تعویضنمایید.
فیل فیانتوی حریف مجموعه ای از خانه های قطری نزدیک به شاه را تضعیف کرده و در صورت باز شدن، مسیرمناسبی برای حمله
است. تلاش برای تعویض این سوار، تهدید آن را از بین می برد.

۷۲ -وضعیت سوارهای خود را بهبود دهید.
تلاش کنید بتدریج با هماهنگی سوارهای دیگر، وضعیت سوارهای خود را بهبود داده بطوریکه بتواننـد خانـه هـای مهـم بیـشتری را
کنترل نمایند و فشاربیشتری بر حریف واردآورند.
۷۳ -پویایی سوارهای حریف را محدود نمایید.
تا آنجا که ممکن است سوارهای حریف را هر چه دور تر ازمیدان کارایی خود قراردهید.

۷۴ -یکی از سوارهای حریف را محاصره نمایید.
نگهداشتن یک سوار حریف برای مدتی خارج از روند بازی، ممکن است برای کسب یک برتری قاطع کافی باشد.

۷۵ -پیوسته به دنبال خلق تهدید باشید.
اجبار حریف در پاسخ بهتهدیدات شما موجب می شود توجه او منحرف شده و از طرح اصلی خود باز بماند.
۷۶ -ضعف های جدید در وضعیت حریف درست نمایید.
هرگز به تنها ضعف موجود در وضعیت حریف و حمله به آن راضی نشده وتلاش کنید یک ضـعف دیگـربوجـود آوریـد. بعـضی
اوقات اولین گام در حمله به جناح شاه، اجبار حریف در پذیرفتن ضعف یک پیاده است.
۷۷ -سوارهای خود را روی ضعف های حریف متمرکز نمایید.
وقتی به نقطه ی مشخصی فشار وارد می آورید، حریف مجبور است سوارهای خود را برای دفاع، به محل مـورد نظـر آورده و ایـن
موجب می شود از دفاع نقاط دیگری در صفحه دست بکشد. این نقاط بهاهداف جدیدی تبدیل می شوند.

۷۸ -پیش از حمله برتری های خود را جمع کنید.
پیش از شروع حمله، باید به ایجاد یک ضعف دروضعیت حریف اقدام نموده وتعدادی از سوارهای خـود را دروضـعیت هجـومی
قراردهید. یک حمله ی زودهنگام به حریف امکان سازماندهی دفاعی می دهد.
۷۹ -هر چه بیشتر نیروهای خود را برای حمله متمرکز نمایید.
برای اطمینان از یک حمله ی موفقت آمیز، لازم است نیروها را برهدف مورد نظر متمرکز کرده و حریف را از یک دفاع مؤثر بـاز
داشت؛ حتی اگر حملهنتیجهندهد این احتمال وجود دارد که ضعف های حریف افزایش یابند.

۸۰ -عرض، ستون و قطر را باز کنید.
باز کردن خطوط با حرکت پیاده ها یا قربانی سوار ازاهمیت بسیاری برخوردار است چـرا کـه از میـان ایـن خطـوط بـاز، سـوارهای
مهاجم می توانند بهوضعیت حریف حمله کرده و ضربه وارد کنند.

۸۱ -مهره های کلیدی حریف در دفاع را حذف کنید.
وقتی قصد حملهدارید، با اهمیت ترین مهره های دفاعی حریف را تشخیص داده و برای حذف آنها تلاش کنید.
۸۲ -وقتی حمله می کنید از تعویض اجتناب نمایید.
در شرایط حمله، مگر در شرایطی که دلیل بسیار موجهی داشتهباشید ازتعویض سوارهای مهاجم خودداری کنید، چرا کهتعـویض
سوارهای مهاجم موجب می شود حریف آسانتربه دفاع بپردازد. خصوصا تعویض وزیر در زمان حمله موجـب تـضعیف حملـه مـی
گردد.

 

۸۳ -دستاوردهای خود را پیش از اجرا ارزیابی نمایید.
انتقال سوارها از حاشیه به سمت مرکزبهوضعیت های جدیدی منجر شده وتشخیص وبـازبینی وضـعیت جدیـد از نظـربهبـودی در
وضعیت قبلی ازتکنیک های بسیار کاربردی جهت ارزیابی انجامتعویض می باشد.

۸۴ -حمله ی خود را به سرعت از یک جناح به جناح دیگر ببرید.
اغلب مواقع برای بردن بازی، لازم است حداقل دو ضعف عمده دروضعیت حریف ایجاد کرد. پس از آن حمله های متناوب به این
ضعف ها به عنوان راهی بسیار قدرتمند برای برد تلقی می شود. مخصوصاوقتی سوارهای حریف بایـد در آن واحـد ازدووضـعیت
متمایزدفاع کنند دچار کمبود فضا گردیده که این کار را برای طرف مهاجم آسان تر می کند.
۸۵ -وقتی برتری مهره دارید وضعیت را ساده کنید.
هر چه تعداد مهره ها کمتر باشد استفاده از برتری مهره ثمربخش تر خواهد بـود. برتـری اخـتلاف یـک مهـره درمقابلـه ی ۴ بـه ۳
سودمند تر از ۱۰ به ۹ می باشد. پس هر چه سریعتربا تعویض مهره ها از برتری مهره اسنفاده نمایید.

۸۶ -پس از حمله نیروهای خود را سازماندهی نمایید.
معمولا پس از یک حمله، سوارها هماهنگی خود را از دست می دهند. بنابراین پس از شروع یک حمله به حریف هـر چـه سـریعتر
نیروهای خود را سازماندهی کرده ونقاط ضعف خود را مورد حمایت قراردهید.

۸۷ -بازیکنی که از پیاده ی اضافی برخوردار است باید سوارها را تعویضنماید.
یک قانون بسیار ساده: مهره های کمتر در بازی وضعیت ساده تربدنبال خواهـد داشـت وامکـان گـرفتن برتـری مهـره را میـسر مـی
گرداند.
۸۸ -در آخر بازی شاه را هر چه زودتر به مرکز نزدیک کنید.
پس ازتعویض سوارها مخصوصا وزیر، شاه نقشی تعیین کننده پیدا کرده وبه سواری مهـاجم تبـدیل مـی شـود. ازآنجـا کـه شـاه از
قدرت تحرک کمی برخوردار است سفارش می شود در زمان مناسب هر چه سریعترآن را از حاشیه ی صفحه به سمت مرکزانتقال
دهید.

۸۹ -شاه باید در آخر بازی فعال شود.
در بیشتر آخر بازی ها، شاه باید ترس مات را کنار گذاشته وفعالیت بیشتری از خود نشان دهد. این فعالیت مخصوصا شامل تعقیب و
بلوکه کردن پیاده های حریف می شود.

۹۰ -حریف رامجبور به انجام حرکات اجباری نمایید.
اجبار در حرکت وضعیتی است که بازیکن اجبار به یک حرکت داشته وانجام هر حرکت دیگری منجربه بدتر شدن وضـعیت مـی
شود. این مفهوم مخصوصا در آخر بازی های فیل در مقابل اسب بسیاراهمیت دارد. ازآنجا که فیل توانایی کنترل قطری را دارد که
می تواند در آن حرکت کند نسبت به اسب که با حرکـت خـود کنتـرل بـر خانـه هـای قبلـی را از دسـت مـی دهـد از برتـری زمـان
برخوردار است.
۹۱ -تقابل موفق منجر به برد می شود.
قرار گرفتن دو شاه در یک ستون یا قطرو یا عرض با فاصله ی یک خانه ی خالی تقابل محسوب می شود. تقابل نمونه ای از اجبـار
در حرکت است که منجربه باز شدن راه برای یکی ازآنها می شود. پیروزی تقابل به این معنی است که یک بازیکن با حرکت شاه
خود شاه حریف را دچار اجبار در حرکت بعد کرده و برتری بگیرد.

۹۲ -آخر بازی با فیل های ناهمرنگ اغلب به تساوی منجر می شود.
مقابله ی فیل های نا همرنگ دروسط بازی با برتری فیل فعال همراه خواهـد بـود چـرا کـه فیـل مـدافع توانـایی خنثـی نمـودن فـشار
موجود در قطری مشخص را ندارد. با اینحال در آخر بازی هیچ یک از فیل ها نمی توانند به نقطه ای که توسـط فیـل حریـف دفـاع
می شود حمله کند.

۹۳ -پیاده های جناحی در مقابل اسب بسیار قوی هستند.
از آنجا که قدرت تحرک اسب کم است مقابله ی این سوار با پیاده ی رونده مشکل است. وقتی این پیاده ها، پیـاده هـای رخ باشـند
این موضوع سخت تر می شود چرا کهفعالیت اسب در کناره های صفحه محدود تراست.
۹۴ -رخ خود را در آخر بازی فعال نگه دارید.
رخ فعال از یک رخ غیرفعال بسیار قوی تراست. فعالیت رخ در آخر بازی ممکن است به پیروزی منجر شود.
۹۵ -همیشه رخ را پشت سر پیاده ی رونده قرار دهید.
رخ ها اگر پشت سر پیاده های رونده قرار گیرند ازفعالیت بیشتری برخوردار می شوند چرا که هم پیاده را حمایت مـی کننـد وهـم
می توانند در حمله شرکت کنند.

۹۶ -وقتی حریف برتری تفاوت رخ دارد از تعویض رخ دوم اجتناب نمایید.
اغلب ساده ترین راه برای بردن آخر بازی توسط بازیکنی که برتری تفاوت رخ داردتلاش برای تعویض دومین رخ اسـت چـرا کـه
معمولا یک سوار سبک در مقابل رخ از شانس کمی برخوردار است.
۹۷ -از اکثریت پیاده ای خود یک پیاده ی رونده درست کنید.
برای ساختن یک پیاده ی رونده از اکثریت پیاده ای، ابتدا باید پیاده ی موجود در سـتونی کـه حریـف در آن سـتون پیـاده نـدارد را
راند. اگر حریف موفق شود یک پیاده جلوی اولین پیاده قراردهد برتری اکثریت پیاده ای ثمری نخواهد داشت چرا که پیـاده هـای
کناری برای پیشروی حمایت نخواهند شد.
۹۸ -آخر بازی، وزیر را در مرکز قرار دهید.
از آنجا که در اثنای شروع بازی وزیر زیادفعال نیست، پس ازتعویض تعدادی از سوارها، می تواند در زمان مناسب به مرکـزبـرود.
در خانه های مرکزی وزیر از بیشترین تحرک برخوردار بوده (تقریبا نیمی از صفحه) و از اشغال خانه های مهم توسط وزیر حریـف
جلوگیری می نماید.

۹۹ -همیشه انتظار بهترین حرکت را از حریف داشته باشید.
هرگز با این اعتقاد که حریف پاسخ مناسب را پیدا نخواهد کرداقدام به حرکت نکنید. همیشه سعی کنید حرکتی انجامدهید کـه بـه
بهبود تدریجی وضعیت منجر گردد حتی اگر حریف بهترین پاسخ را پیدا کند.
۱۰۰ -هر ضعفی بد نیست.
ضعف ها زمانی بد تلقی می شوند که حریف آنها را کشف نماید. پیاده فقط زمانی ضعیف است کهبتوان آن را گرفت و یک مربع
فقط زمانی ضعیف است کهبتوان آن را اشغال نمود.

۱۰۱ -هر قاعده ای را می توان شکست.
شطرنج علم اجبار نیست و نمـی تـوان تمـامی قـوانین وقواعـد را در آن واحـد مـورد اسـتفاده قـرارداد کـه در آن صـورت اطاعـت
کورکورانه خواهد بود. یکی از تفاوت های بزرگ اسـتاد وآمـاتور تفـاوت در آگـاهی از زمـان گذشـتن ازاصـول اسـتراتژیک یـا
رعایت کردن آنهاست. در کل قوانین را رعایت نمایید مگرآنکهدلیل موجهی داشتهباشید

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

تدریس در بنیاد و کسب درآمد

درآمد میلیونی اینترنتی

آزمون های ادواری بنیاد

درآمد میلیونی اینترنتی

آموزش رایگان صوتی و PDF

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک