از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...
021284284
0

دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي به ميزان  ……….. ريال به انضمام كلية خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق ۱ـ قرارداد با خوانده ، ۲ـ استعلام از  ………..      ،   ……….. ” ۳- مدرك مورد نياز ديگر”
رياست محترم مجتمع قضايي……….. “نام  شهرستان محل اقامت خوانده ”
با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :
اينجانب‌ به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ  ………..      ،  ………..     دانگ ………..      باب مغازه واقع در نشاني  ………..      را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن كلاً پرداخت شده است. متأسفانه عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار ، متأسفانه خواندة/ خواندگان مذكور از اجراي كامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهي‌هاي خود را در حق  ……….. پرداخت نمي‌نمايد. نظر به اينكه عدم پرداخت بدهي‌هاي  ………..      موجب بروز مشكلات متعددي مي‌گردد فلذا مستنداٌ به مواد ۱۰ ، ۲۱۹, ۲۲۰ ، ۲۲۱و۱۳۰۱قانون مدني حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهي خود به انضمام كلية خسارات و هزينة دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *