×

مقالات علمی و آموزشی اخبار باما

اصول مدیریت کیفیت

شما اینجا هستید: بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > اخبار باما > اصول مدیریت کیفیت

اصول مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت:

اصول اصلی  سیستم مدیریت کیفیت توسط کمیته ایزو  بر اساس  استانداردهای مدیریت کیفیت تدوین شده است. مدیران ارشد سازمان ها  میتوانند ، اصول مدیریت کیفیت را به عنوان چهارچوبی برای هدایت سازمان در راستای بهبود عملکرد خود به کار گیرند.

اصول مدیریت کیفیت : مشتری مداری ، رهبری ، مشارکت کارکنان ، رویکرد فرآیندی ، رویکرد سیستمی به مدیریت ، بهبود مستمر ، رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری و روابط دوطرفه سودمند با تامین کنندگان می باشد که در ادامه اصول مدیریت و مزایای آن تشریح می گردد.

استفاده ا ز اصول مدیریت کیفیت می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان گردد.

اصول مدیریت کیفیت چیست؟

این اصول  توسط کمیته ISO/TC176 شامل هشت اصل سیستم مدیریت کیفیت تهیه شده  است که اصول پایه و اساس استانداردهای مدیریت کیفیت را تشریح میکند .این اصول میتواند توسط مدیران ارشد به عنوان چهارچوبی برای هدایت سازمان در جهت بهبود عملکرد ، به کار گرفته شود.

– اصل 1 مدیریت کیفیت : مشتری مداری  ( Customer Focus)
سازمان ها به مشتریان خود وابسته اند و از این رو باید نیازهای حال حاضر و آتی آنها را درک کرده ، الزامات ایشان را برآورده ساخته و تلاش نمایند تا فراتر از انتظار های آنها اقدام نمایند.

الف) مزایای کلیدی اصل مشتری مداری:

– درآمد و سهم بیشتر از بازار در نتیجه واکنش های سریع تر و منعطف به فرصت های تجاری
– اثربخشی بیشتر در استفاده از منابع سازمان با هدف افزایش رضایت مشتری
– بهبود وفاداری مشتری و به دنبال آن تکرار فرصت های تجاری

ب) به کارگیری اصل مشتری محوری ، می تواند منجر به موارد زیر شود :

– تحقق و درک عمیق تر از نیازها و انتظارات مشتری .
– اطمینان از اینکه اهداف سازمان در ارتباط با نیازها و انتظارات مشتریان است .
– اطلاع رسانی در مورد نیازهاو انتظارات مشتری در داخل سازمان.
– اندازه گیری رضایت مشتری و عمل براساس نتایج آن.
– مدیریت سیستماتیک روابط با مشتریان
– اطمینان از وجود رویکردی متعادل بین رضایتمندی مشتریان و سایر افراد ذی نفع (مانند مالکان، پرسنل، تامین کنندگان، سرمایه گذران ، جوامع محلی و جامعه در نگاه کلان)

– اصل 2 مدیریت کیفیت  : رهبری  (leadership)

رهبران  هدف و جهت گيري یکپارچه د سازماني را به وجود مي آورند.آنها باید محیط داخل سازمان را به گونه ای ایجاد و برقرار نگهدارند که کارکنان بتوانند در دستیابی به اهداف سازمان مشارکت کامل داشته باشند.

الف ) مزایای کلیدی اصل رهبری:

–    کارکنان ضمن آگاهی های لازم ، برای تلاش در جهت اهداف خرد و کلان سازمان ترغیب می شوند .
–    فعالیت ها به روشی یکپارچه ارزیابی ، تنظیم و اجرا می شود.
–    ارتباطات نامناسب بین سطوح مختلف سازمان کاهش می یابد .

ب ) به کارگیری اصل رهبری می تواند منجر به موارد زیر شود:

– در نظر داشتن نیازهای طرف  ذی نفع از جمله مشتریان ، مالکان ، پرسنل  تامین کنندگان ،  سرمایه گذاران ، جوامع محلی و جامعه در نگاه کلان

– ایجاد چشم اندازی روشن از آینده سازمان .

– تنظیم اهداف خرد و کلان مناسب .

– ایجاد و تداوم الگوهای ارزشی ، منصفانه و اخلاقی مشترک در تمام سطوح سازمان .

– ایجاد اطمینان و برطرف کردن ترس و اضطراب.

– انتخاب کارکنانی با قابلیت ها، آموزش وتوان لازم برای رفتار بر طبق مسئولیت هایشان و نیز پاسخگو بودن در قبال آن

– روحیه دادن، ایجاد انگیزه و تشویق کارکنان برای داشتن مشارکت های لازم.

– اصل 3 مدیریت کیفیت  : مشارکت کارکنان (Involvement of People)

کارکنان در تمام سطوح ، ذات و جوهره یک سازمان به حساب می آیند و در صورت مشارکت کامل ، توانایی هایشان در جهت اهداف و دستاوردهای سازمان خواهد بود .

الف ) مزایای کلیدی اصل مشارکت کارکنان:

–    کارکنان با انگبزه ، متعهد و مشارکت جو در سازمان .
–    نوآوری و خلاقیت در جهت اهداف سازمان .
–    پاسخگویی کارکنان در قبال عملکردشان .
–    علاقه مندی کارکنان به مشارکت و سهیم بودن در بهبود مستمر .

ب ) به کارگیری اصل مشترک کارکنان ،می تواند  به موارد زیر به منجر شود :

– شناخت کارکنان نسبت به اهمیت مشارکت و نقش آنها در سازمان ،
– شناخت کارکنان نسبت به موانع و محدودیت های کاری.
– پذیرش مسئولیت مشکل های مرتبط و یافتن روشی برای رفع آن توسط کارکنان.
– کارکنان، عملکرد خود را در قبال اهداف شخصی و سازمانی ارزیابی میکنند.
– کارکنان ، فعالانه به دنبال فرصت هایی برای افزایش شایستگی ها، دانش و تجربیات خود هستند.
– کارکنان، دانش و تجربیات خود را بدون محدودیتی به اشتراک میگذارند .
– کارکنان،‌در مورد مسائل و مشکل ها به طور صریح صحبت میکنند.

– اصل 4 مدیریت کیفیت : رویکرد فرآیندی                            Process Approach

نتیجه مورد نظر و کارایی لازم ، زمانی حاصل میشود که فعالیت ها و منابع مرتبط به عنوان یک فرآیند مدیریت شود

الف) مزایای کلیدی اصل رویکرد فرآیندی

–    هزینه های کمتر و زمان های کوتاه تر عملیات با استفاده اثربخش از منابع،
–    نتایج بهبود یافته ، با ثبات و از قبل پیش بینی  شده ،
–    وجود فرصت های بهبود اولویت بندی شده.
ب) به کارگیری اصل رویکرد فرآیندی، می تواند به موارد زیر منجر بشود :

–    تعیین سیستماتیک فعالیت های مورد نیاز در دستیابی به نتایج مطلوب،
–    تعریف شفاف مسئولیت ها و سطح پاسخگویی در مدیریت فعالیت های کلیدی
–    اندازه گیری و تحلیل قابلیت فعالیت های کلیدی
–    شناسایی وجوه مشترک فعالیت های کلیدی در میان واحد های سازمان
–    تمرکز بر عواملی مانند منابع ، روش ها و مواد ( مورد نیاز فرآیندها ) که موجب بهبود فعالیت های کلیدی سازمان میشود
–    ارزیابی ریسک ها و پیامد های فعالیت ها بر مشتریان ، تامین کنندگان و سایر طرف های ذی نفع .

– اصل 5 مدیریت کیفیت : رویکرد سیستمی به مدیریت                   System Approach to Management

شناسایی ، درک و مدیریت فرآیندهای در تعامل با یکدیگر به عنوان یک سیستم، بر اثربخشی و کارایی سازمان در دستیابی به اهداف آن تاثیر گذار می باشد.

الف) مزایای کلیدی اصل رویکرد سیستمی به مدیریت

–    تنظیم و یکپارچه سازی فرآیندهایی که به نحو مناسبی به نتایج مطلوب می رسد.
–    متمرکز نمودن تلاش ها بر فرآیندهای کلیدی
–    ایجاد اطمینان در طرف های ذی نفع نسبت به اثربخشی ، کارایی و ثبات سازمان

ب) به کارگیری اصل  رویکرد سیستمی به مدیریت ، می تواند به موارد زیر منجر بشود :

–    سازماندهی سیستمی برای دستیابی به اهداف سازمان به بهترین روش اثربخش و کارآمد ،
–    درک همبستگی بین فرایندهای سیستم .
–    رویکردهای ساختار یافته ای که فرآیندها را هماهنگ و یکپارچه نماید .
–    ایجاد درک بهتری از نقش ها و مسئولیت های ضروری در دستیابی به اهداف مشترک ( واحد ها/ فرآیندها) و به دنبال آن کاهش موانع بین واحدی .
–    شناخت قابلیت های سازمانی و فراهم نمودن منابع لازم قبل از آغاز یک فعالیت .
–    هدف گذاری و تعیین نحوه اجرای فعالیت های مورد نظر در داخل سیستم ،
–    بهبود مستمر سیستم از طریق اندازه گیری و ارزیابی نتایج .

اصل 6 مدیریت کیفیت : بهبود مستمر                   Continual Improvement
بهبود مستمر عملکرد جامع سازمان باید هدف دائمی سازمان باشد.

الف) مزایای کلیدی اصل بهبود مستمر

–    برتری عملکرد سازمان در نتیجه بهبود توانمندیها و قابلیت ها .
–    وجود پروژه های بهبود در تمام سطوح سازمان و در جهت مقاصد استراتژیک
–    انعطاف پذیری در واکنش سریع به فرصت ها .

ب) بکارگیری اصل بهبود مستمر ،‌ می تواند به موارد زیر منجر شود:

– به کارگیری یک رویکرد با ثبات و گسترده بهبود مستمر عملکرد در سازمان ،
– وجود کارکنان آموزش دیده و آشنا به روش ها و ابزار بهبود مستمر .
– بهبود مستمر محصولات،فرآیندها و سیستم ها،‌به عنوان یک هدف نزد همه کارکنان ،
– تنظیم اهدافی برای هدایت به سوی آن و اندازه گیری پیشرفت برای ردیابی بهبود مستمر .
– شناخت و پذیرش بهبود در سازمان .

-اصل 7 مدیریت کیفیت : رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری   Factual Approach to Decision Making

تصمیمات اثربخش بر مبنای  تحلیل داده ها و اطلاعات اتخاذ می گردد.

الف) مزایای کلیدی اصل رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری

–    تصمیمات آگاهانه ،
–    افزایش توانایی ، اثبات اثربخشی تصمیمات قبلی از طریق مراجعه به سوابق .
ب) به کارگیری اصل رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری ،  می تواند به موارد زیر منجرشود :

– حصول اطمینان از اینکه داده ها و اطلاعات به اندازه کافی دقیق و قابل اعتمادند،
– در دسترس قرار دادن داده ها برای  کسانی که به آن نیاز دارند،
– تحلیل داده ها و اطلاعات با استفاده از روشهای معتبر .
– تصمیم گیری و اقدام بر اساس تحلیل های واقع گرایانه و متناسب با تجربیات .

– اصل 8 مدیریت کیفیت : روابط دوطرفه سودمند با تامین کنندگان                       Mutually Beneficial Supplier  Relationships

یک سازمان و تامین کنندگان آن به هم وابسته اند و یک رابطه دو جانبه سودمند ، موجب افزایش توانمندیهای هر دوطرف در ایجاد ارزش افزوده می گردد

الف) مزایای کلیدی اصل روابط دوجانبه سودمند با تامین کنندگان

–    افزایش توانمندی در  ایجاد ارزش افزوده برای هر دو طرف .
–    انعطاف پذیری و سرعت واکنش های دوطرف به کسب و کار در حال تغییر و یا نیازها و انتظارهای مشتریان .
–    بهینه سازی هزینه ها و منابع  .

ب) به کارگیری اصل روابط دو جانبه سودمند با تامین کنندگان ، می تواند به موارد زیر منجر شود :

– برقراری روابطی که دستاورد های کوتاه مدت و نیز ملاحظات بلند مدت را در نظر قرار میدهد .
– به اشتراک گذاردن تجربه،‌تخصص و منابع با شرکا ،
– شناسایی و انتخاب تامین کنندگان کلیدی ،
– ارتباط شفاف و صریح  .
– به اشتراک گذاردن اطلاعات و برنامه های آتی .
– توسعه روابط دو جانبه و اجرای پروژه های بهبود  ، و
– روحیه دادن ،‌ایجاد انگیزه و تشویق دستاورد ها و پروژه های بهبود تامین کنندگان.

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

تدریس در بنیاد و کسب درآمد

درآمد میلیونی اینترنتی

آزمون های ادواری بنیاد

درآمد میلیونی اینترنتی

آموزش رایگان صوتی و PDF

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک